VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Radomíra Kemrová, kurzy šití s Radkou


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající a provozovatel internetového obchodu, který vlastní a prodává službu (kurzy šití) na webové stránce www.linado.cz je Radomíra Kemrová, IČ: 12598895, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200, zapsaná jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku kurzy šití s Radkou. Tel. 603 503 787, e-mailem na info@linado.cz

Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu (služba) lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající může měnit či doplňovat znění obchodních podmínek a tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Registrace (zápis) do kurzu šití

Na základě provedené registrace kupujícího provedené na webové stránce www.linado.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.   

Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku do kurzu šití (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce www.linado.cz a při objednávání do kurzu šití je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při zápisu (objednání) do kurzu šití jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující bere na vědomí, že registrace do kurzu šití nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy 

Veškerá prezentace o kurzu šití umístěná ve webové stránce www.linado.cz jsou informativního charakteru.

Webové stránky www.linado.cz obsahují informace o kurzech šití, a to včetně uvedení cen jednotlivého typu kurzu. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách www.linado.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu (zápis do kurzu šití) za individuálně sjednaných podmínek.

Pro registraci do kurzu šití vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách www.linado.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • registrace do kurzu šití (jméno, příjmení, adresa, email, telefon)
  • informaci o vybraném kurzu šití,
  • způsobu úhrady kupní ceny vybraného kurzu šití,
  • informace o začátku a konci vybraného kurzu šití,
  • kontaktní údaje na lektorku daného kurzu šití,

Před zasláním objednávky (registrace) prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat či měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (kurzy@linado.cz), a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn danou objednávku zkontrolovat a následně požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením a zaplacením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu kurzy@linado.cz kupujícího. Dále pak na účet 2901576022/2010

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Cena zboží a platební podmínky 

Cena kurzu šití dle výběru kupujícího, uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901576022/2010, vedený na jméno Radomíra Kemrová (dále jen „účet prodávajícího“);

Prodávající vždy akceptuje zaplacení celkové částky vybraného kurzu šití.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při začátku první lekce vybraného kurzu šití. V případě bezhotovostní platby, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní registrace objednávky.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu za vybraný kurz šití společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Na základě kupní smlouvy prodávající kupujícímu vystaví daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny za vybraný kurz šití a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.¨

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Prodávající nad rámec občanského zákoníku deklaruje, že kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě nedodržení služeb prodávajícího.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od začátku vybraného kurzu šití. Odstoupení od  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícímu zasláno na adresu elektronické pošty prodávajícího (kurzy@linado.cz).

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je oprávněn k prodeji vybraných kurzu šití na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Aktualizace, v Praze 3. 11. 2023
Radomíra Kemrová